De Conseil d’ Adminstration invitéiert iech op déi UERDENTLECH GENERALVERSAMMLUNG vun der TELEDISTRIBUTION WALFERDANGE a.s.b.l. den Méindes  ofgehalen gëtt.

All Dokumenter ginn et och op eiser Websäit oder dir kënnt déi bei eis am Sekretariat ufroen. Dës Versammlung gëtt a Lëtzebuerger Sprooch gehalen.
Oflaf:

  1. Usprooch vum President
  2. Aktivitéitsbericht vum Sekretär
  3. Finanz Bericht an Bilan 2022 vum Tresorier
  4. Bericht vun de Keesereviseuren
  5. Diskussioun vun de Rapport’en an Decharge fir de Conseil d’Administration
  6. Festleeën vun de Cotisatiounen an den Taxen fir 2023
  7. Virstellen vum Budget 2023
  8. Wiel vun 2 Keesereviseuren
  9. Verschiddenes

De Conseil d’ Administration